PRIVACY

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

CVBA Wonen geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan cvba Wonen.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

 • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google Analytics.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

1.Wie zijn wij?

CVBA WONEN is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij, ontstaan door de fusie van de vroegere Gewestelijke Maatschappij voor de huisvesting van Zelzate en de Noord-Vlaamse huisvestingsmaatschappij. CVBA WONEN biedt alle activiteiten van de sociale huisvesting aan onder één dak. U kunt bij ons terecht voor het kopen van een sociale koopwoning, het kopen van een sociale kavel, het aangaan van een sociale lening en het huren van een sociale woning of appartement.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

 • Iedere gebruiker van de website https://www.cvbawonen.be/ en al haar sub-sites (hierna ”Website”) aangeboden door cvba Wonen met maatschappelijke zetel te 9060 Zelzate, Marcel Mollelaan 17 (hierna “wij” of “ons” of “cvba Wonen”, met ondernemingsnummer BE 0401.023.635. Cvba Wonen is eigenaar en beheerder van de Website.

2.Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven, inclusief de nieuwe privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in voege ging.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie kan zowel verzameld worden bij andere overheidsinstellingen, bij u, door middel van invulformulieren al dan niet via onze Website, of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Twitter), de Privacyverklaring van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze Privacyverklaring.

3.Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de hoofdzetel van cvba Wonen contacteren via:

4.Welke informatie verzamelen we?

Website:

 • Identificatiegegevens
 • Adres- en contactgegevens

5.Van waar verzamelen we uw informatie?

Onze website: Herstellingsformulier en klachtenformulier

6.De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

 • Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van cvba Wonen, om uw toestemming. Bijvoorbeeld de verwerking van de gegevens die u aan ons verstrekt door het contactformulier op onze Website in te vullen, is gebaseerd op uw toestemming.

7.Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We behandelen uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Uw contactgegevens en andere informatie die u ons verstrekt via formulieren op onze Website:
  • Het herstellingsformulier – om uw herstelling op te volgen en u te informeren
  • Het klachtenformulier – om uw klacht te behandelen en u te informeren

8.Hoe lang houden we uw data bij?

Persoonsgegevens die verzameld worden op onze website zullen enkel worden bijgehouden voor zover het noodzakelijk is om contact met u op te nemen/uw vraag te beantwoorden.

Gegevens van huurders houden we bij tot 10 jaar na afloop van het huurcontract. Dit wordt ons opgelegd door Het Burgerlijk Wetboek. Indien u niet in aanmerking komt voor een woning van VMSW zullen we uw gegevens gedurende 2 jaar bijhouden als referentie. Gegevens van andere personen die we via de website ontvangen, worden 10 jaar bijgehouden.

9.Wie heeft toegang tot uw data?

Cvba Wonen zal uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die verzameld worden via deze website. Deze gegevens zullen nooit worden doorgestuurd naar andere partijen.

10.Wat zijn uw rechten

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via:

10.1.Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van uw identiteit. Indien wij twijfels hebben over uw identiteit zullen wij pas een handeling stellen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen.

We zullen u de informatie per e-mail toesturen mits uw voorafgaand akkoord hierover, zo niet zullen wij u de informatie per post toesturen

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

10.2.Recht op verbetering

Als we in het bezit zijn van onjuiste of onvolledige gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren. Dit impliceert mogelijks dat we u zullen uitnodigen om uw identiteitskaart uit te lezen in ons kantoor.

10.3.Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Omstandigheden wanneer wij uw gegevens kunnen verwijderen:

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (Zie 10.7)
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan u melden. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang.
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Om redenen van volksgezondheid.
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.                                                                                                      

10.4.Recht op beperking van verwerking


U heeft ten alle tijden het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat:

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens. We zullen doorgaan met verwerken nadat we de juistheid van uw gegevens hebben gecontroleerd en deze hebben gecorrigeerd.
 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd en u deze verwerking wil beperken.
 • Indien we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw juridische claims. Indien u deze niet meer nodig heeft voor de juridische claims zullen deze verwijderd worden.
 • U bezwaar maakt van verwerking (zie 10.7) totdat de vraag is opgehelderd.

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal beperkt zijn totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

10.5.Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

10.6.Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming of op basis van contractuele voorwaarden, en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden.

10.7.Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en op de hoogte brengen van de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

11.Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Echter als er een wettelijke of contractuele reden is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens om deze reden nog steeds verwerken. Tevens mag de intrekking van uw toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

12. Hoe kunt u een klacht indienen?

Als we niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

13. Waarom verplichten wij u om bepaalde velden in te vullen alvorens u een verzoek kunt indienen?

Zo kunnen wij uw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die u geeft is facultatief. Indien uw de verplichte velden niet of incorrect invult, kan uw vraag mogelijks niet (volledig) beantwoord worden.

14. Wijzigingen in ons beleid 

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 1/04/2019. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen van elke wijziging die een impact heeft op uw situatie.

 

Rechten

Via volgende links vindt u het overzicht van uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we bewaren :

huren: voor kandidaat-huurders en huurders

kopen: voor kandidaat-kopers en kopers

lenen: voor kandidaat leners en leners

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid