Hacosi

Website-inhoud

 

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. CVBA WONEN geeft geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

 

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicatie en gegevens komen toe aan CVBA WONEN. Gelieve je te onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicaties of gegevens, verboden.

 

Privacy

Wie zijn wij?

CVBA WONEN is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij, ontstaan door de fusie van de vroegere Gewestelijke Maatschappij voor de huisvesting van Zelzate en de Noord-Vlaamse huisvestingsmaatschappij. CVBA WONEN biedt alle activiteiten van de sociale huisvesting aan onder één dak. Je kan bij ons terecht voor het kopen van een sociale koopwoning, het kopen van een sociale kavel, het aangaan van een sociale lening en het huren van een sociale woning of appartement.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://www.cvbawonen.be/ en al haar sub-sites (hierna spreken we over 'website') aangeboden door cvba Wonen met maatschappelijke zetel in 9060 Zelzate, Marcel Mollelaan 17 (hierna 'wij' of 'ons' of ' cvba Wonen'), met ondernemingsnummer BE 0401.023.635. Cvba Wonen is eigenaar en beheerder van de website. 

 

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat jouw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt. 

 

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over jou waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij jou, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers. 

 

Belangrijk: contacteer je ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

 

Hoe kan je ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan je de hoofdzetel van cvba Wonen contacteren via: 

 

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen via de website:

 • Identificatiegegevens
 • Adres- en contactgegevens

 

Van waar verzamelen we jouw informatie?

Via onze website met het herstellingsformulier, klachtenformulier en meldingsformulier.

 

De geldige rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens

Om jouw persoonlijke gegevens te verwerken, vragen wij jou, als toekomstige of huidige klant van cvba Wonen, om jouw toestemming. Bijvoorbeeld: de verwerking van de gegevens die je aan ons verstrekt door het contactformulier op onze website in te vullen, is gebaseerd op jouw toestemming.

 

Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

Jouw contactgegevens, en andere informatie die je ons verstrekt via formulieren op onze website, behandelen wij voor deze doeleinden:

 

Hoe lang houden we jouw data bij?

Persoonsgegevens die we verzamelen op onze website houden we enkel bij voor zover het noodzakelijk is om contact met jou op te nemen of jouw vraag te beantwoorden. 

 

Gegevens van huurders houden we bij tot 10 jaar na afloop van het huurcontract. Dit wordt ons opgelegd door Het Burgerlijk Wetboek. Indien u niet in aanmerking komt voor een woning van VMSW zullen we uw gegevens gedurende 2 jaar bijhouden als referentie. Gegevens van andere personen die we via de website ontvangen, worden 10 jaar bijgehouden.

 

Wie heeft toegang tot jouw data?

Cvba Wonen heeft alleen toegang tot de gegevens die ze verzamelt via deze website. Deze gegevens sturen we nooit worden door naar andere partijen.

 

Wat zijn jouw rechten?

De GDPR voorziet voor jouw een aantal rechten die je, binnen bepaalde voorwaarden, kan inroepen. Hieronder vind je een opsomming met een korte toelichting. Zoals al aangegeven kan je deze rechten inroepen via:

 

Recht van inzage

Wij moeten jou informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt en we moeten jouw rechten beschrijven. Ook moeten we jou een kopie van je persoonlijke gegevens bezorgen als je ons dit vraagt. Een kopie kan je vragen via telefoon, e-mail of met een brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis. 

 

Bij jouw aanvraag voor inzage moeten wij jouw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij jou op dat ogenblik een bewijs van jouw identiteit. Twijfelen wij over jouw identiteit, dan zullen wij jou pas de documenten sturen nadat wij jouw identiteit kunnen bevestigen. We zullen jou de documenten via e-mail sturen als je hiermee akkoord bent. Ben je niet akkoord, dan sturen wij jou de documenten met de post toe.

 

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jou. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen jou altijd informeren als we niet binnen een maand jouw aanvraag kunnen beantwoorden.

 

Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op jouw vraag aanpassen. Denken we zelf dat jouw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we jou contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet je hiervoor naar ons kantoor komen om jouw identiteitskaart te laten lezen.

 

Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten wissen. Wanneer je aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we jouw gegevens verwijderen. Jouw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam bewaren we op een zwarte lijst zodat ons systeem herkent dat je niet langer gecontacteerd wil worden.

 

Wanneer kunnen wij jouw gegevens verwijderen?

 • We verwerken jouw gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • Je trekt jouw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op jouw toestemming gebaseerd.
 • Je hebt jouw recht op bezwaar ingeroepen (zie titel recht op bezwaar hier verder).
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Jouw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

 

De kans bestaat dat we jouw gegevens om een specifieke reden niet mogen verwijderen. We informeren jou hierover. 
Deze redenen zijn:

 • een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang
 • voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • voor juridische claims 
 • voor de volksgezondheid
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert 

 

Recht op beperking van verwerking

Je kan altijd de verwerking van jouw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken jouw gegevens opnieuw nadat we jouw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wilt deze verwerking beperken. 
 • We hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor jouw juridische claims. Heb je ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we jouw gegevens. 
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking (zie titel recht op bezwaar hier verder). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is. 

 

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij jou waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw jouw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan. 

 

Recht op kennisgeving

Als je jou beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren jou ook over deze ontvangers als je dit vraagt.

 

Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden jou of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt. 
Dit gaat over gegevens: 

 • die je ons bezorgde 
 • die we verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden 
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen 

 

Recht op bezwaar

Je kan bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen jouw bezwaar onderzoeken en jou informeren over de resultaten. We kunnen jouw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking. 

 

Heb je bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij jou geen direct marketing meer vanaf het ogenblik dat we jouw vraag ontvangen.

 

Kan je jouw toestemming intrekken?

Ja, je kan op elk moment jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken. 

 

Maar, wij blijven jouw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag je jouw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking is legaal. 

 

Je kan jouw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

 

Hoe kan je een klacht indienen?

Wij proberen jouw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kan je altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Waarom verplichten wij jou om bepaalde velden in te vullen voor je een verzoek kan indienen?

Zo kunnen wij jouw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die je geeft is facultatief. Als je de verplichte velden niet of incorrect invult, kunnen we jouw vraag misschien niet (volledig) beantwoorden.

 

Wijzigingen in ons beleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 01/06/2019. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren jou over elke wijziging die een impact heeft op jouw situatie (niet over kleine wijzigingen).

 

Rechten

Via volgende links vind je het overzicht van jouw rechten in verband met de persoonsgegevens die we bewaren: